Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro prodej bylinných směsí prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.herbarka.cz
 
Provozovatel internetového obchodu www.herbarka.cz (dále jen prodávající):
Obchody Milota s.r.o., Hlavní třída 679, 708 00 Ostrava - Poruba, IČ: 28582144, DIČ:CZ28582144, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C33112.
Telefon: +420 608 708 012
E-mail: info@prodejnabylin.cz
Bankovní spojení: 4472651053/0800 (Česká spořitelna, a. s.)
 
Zákazník (dále jen kupující):
Fyzická či právnická osoba, jež nakupuje výrobky za jiným než podnikatelským účelem, a která prostřednictvím internetového obchodu www.herbarka.cz, telefonního čísla +420 608 708 012, či e-mailu info@prodejnabylin.cz uskuteční objednávku. Dokončením objednávky kupující souhlasí se zněním obchodních podmínek zde uvedených. Každý kupující je povinen se s obchodními podmínkami seznámit ještě před uskutečněním objednávky.
 
 1. Základní ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky prodávající, která je zapsána vživnostenském rejstříku, upravují v sooladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího www.herbarka.cz.
  2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. Uživatelský účet

  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce www.herbarka.cz může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen uživatelský účet). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  2. Při registraci na webové stránce www.herbaka.cz a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek).
  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 3. Nabídka a cena zboží

  1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru. Zboží je vyrobeno a baleno ručně, zrůzných výrobních šarží dodavatelů Prodávajícího. Z toho důvodu nelze zaručit přesnou shodu barev a vzhledu zboží s jeho zobrazením v Internetovém obchodu www.herbarka.cz. Fotografie v internetovém obchodu www.herbarka.cz je nutno chápat jako ilustrační. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží, včetně cen služeb (např. poštovného) na Webovém rozhraní je uvedeno vměně CZK. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  4. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formolář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formolář obsahuje zejména informace o:
   1. objednávaném zboží (objednávané zboží vloží Kupující do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu),
   2. způsobu úhrady Kupní ceny zboží (tj. Kupujícím zvolená platební metoda),
   3. údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
   4. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako Objednávka).
  5. Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko Objednat . Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.
  6. Za odeslání Objednávky se považuje takový úkon Kupujícího, kterým nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, Kupní cenu, osobu Kupujícího, způsob úhrady Kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem Kupní smlouvy. Podmínkou platnosti Objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formoláři, seznámení se s těmito Obchodními podmínkami na Webové stránce a potvrzení Kupujícího o tom, že se s těmito Obchodními podmínkami seznámil.
  7. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Uživatelském rozhraní či v Objednávce (dále jen Elektronická adresa Kupujícího).
  8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše Kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
  9. Návrh Kupní smlouvy ve formě Objednávky má platnost sedm kalendářních dní.
  10. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na Elektronickou adresu Kupujícího.
  11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle Kupujícímu na Elektronickou adresu Kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant Objednávky a vyžádá si stanovisko Kupujícího.
  12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Kupní smlouvy a Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací Kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
  13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.
  14. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám.
 4. Cena zboží a platební metody

  1. Vlastnictví ke zboží nabývá Kupující úplným zaplacením Kupní ceny zboží. Pro úhradu Kupní ceny za zboží může Kupující využít následující dvě platební metody:
  2. platbu bezhotovostně bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího, který je veden u společnosti FIO banka, a.s. Číslo bankovního účtu bude Kupujícímu sděleno spolu s potvrzením Objednávky (dále jen Účet Prodávajícího).
  3. platbu v hotovosti na dobírku, tj. platbu hotově při převzetí zboží od dopravce v místě určeném Kupujícím vObjednávce.
  4. Společně s Kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále Kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  5. Prodávající požaduje uhrazení celé Kupní ceny předem, tj. ještě před odesláním/předáním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 věty první Občanského zákoníku se nepoužije.
  6. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat Kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit Kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na Účet Prodávajícího. O obdržení platby bude Kupujícího Prodávající informovat elektronickou poštou či telefonicky.
  7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  8. Je-li to v Obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej pouze v elektronické podobě na Elektronickou adresu Kupujícího.
 5. Odstoupení od kupní smlouvy

  1. Nejedná-li se o jeden či více případů uvedených v § 1837 Občanského zákoníku, či o jiný případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v sooladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) kalendářních dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
  2. Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zasílat na elektronickou adresu Prodávajícího nebo doporučeně poštou na adresu Prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto Obchodních podmínek.
  3. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 5.1 Obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 Obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího Kupujícímu do čtrnácti (14) kalendářních dnů od vrácení zboží Prodávajícímu, a to formou bankovního převodu na bankovní účet Kupujícího nebo na účet, který Kupující uvede. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než obdrží zpět zboží.
  5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží po jeho převzetí Kupujícím je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny.
  6. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu Kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.
  7. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Prodávající nenese odpovědnost za případné vady dárku.
 6. Přeprava a dodání smlouvy

  1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  2. Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.
  3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  4. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Za poškozenou zásilku se nepovažuje běžné promáčknutí krabice či zakřivení rohů balíku, které zjevně vzniklo při dopravě a s největší pravděpodobností nemá vliv na stav přebíraného Zboží. Neúplnou nebo poškozenou zásilku Kupující Prodávajícímu neprodleně oznámí, sepíše s dopravcem škodní protokol a tento Prodávajícímu pošle co nejdříve, nejpozději do 24 hodin elektronicky ve formátu pdf. Pokud je převzetí zásilky stvrzeno podpisem Kupujícího v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození zásilky nemůže Prodávající brát zřetel.
 7. Práva zvadného plnění - reklamace

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku).
  2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:
   1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
   2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
   3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
   4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti;
   5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. U použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  4. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho sídla podnikání uvedeného vúvodu těchto Obchodních podmínek. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží buď osobně, nebo prostřednictvím České pošty. Prodávající však doporučuje předem domluvit detaily řešení reklamace telefonicky nebo písemně e-mailem. K reklamovanému zboží Kupující připojí písemný popis zjištěných vad, zboží zabalí do originálního obalu, aby se při přepravě nepoškodilo, nezmoklo apod. Odpovědnost za vady vzniklé neopatrnou manipolací se zbožím po jeho převzetí Kupujícím, jeho nesprávným používáním, čištěním či nevhodným zabalením před jeho odesláním zpět Prodávajícímu nese bezvýhradně Kupující. Zboží nelze reklamovat formou doručení na dobírku, jakékoliv takto reklamované zboží nebude Prodávající akceptovat a zboží bude na náklady Kupujícího odesláno zpět.
  5. Po vyřízení reklamace Prodávající zašle na své náklady opravené nebo nové zboží zpět Kupujícímu maximálně do 30 dnů ode dne přijetí reklamace. V případě, že Prodávající nebude schopen dodržet tuto lhůtu z důvodů na své vůli nezávislých nebo nebude-li konkrétní zboží na skladě, spojí se Prodávající s Kupujícím a po vzájemné domluvě zvolí jiné řešení nastalé situace, příp. zaručí pozdější dodání zboží.
 8. Další práva a povinnosti smluvních stran

  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé Kupní ceny zboží.
  2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
  3. K mimosoudnímu řešení případných spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká Obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
  4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká Obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
 9. Ochrana osobních údajů a užívání webového rozhraní

  1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen Osobní údaje).
  3. Kupující souhlasí se zpracováním Osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy a pro účely vedení Uživatelského účtu. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním Osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a Obchodních sdělení Kupujícímu. Vyslovení souhlasu se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, jejíž nenaplnění by samo o sobě znemožňovalo uzavření Kupní smlouvy.
  4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje (při registraci ve svém Uživatelském účtu, při objednávce provedené z Webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých Osobních údajích. Zpracováním Osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou Osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.
  5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v elektronické i tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Kupující potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů.
  6. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, může:
   1. požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
   2. požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  7. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  8. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by jemu nebo třetím osobám umožnila neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webové rozhraní obchodu. Kupující není oprávněn při využívání Webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních uživatelů a který je v sooladu s jeho určením. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webové stránky nebo v důsledku užití Webové stránky v rozporu s jejich určením.
 10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

  1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo závodem Prodávajícího na Elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na Elektronickou adresu Kupujícího.
  2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na Webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 11. Doručování písemností

  1. Oznámení týkající se odstoupení od Kupní smlouvy se doručují elektronicky nebo poštou formou doporučeného dopisu. Oznámení o odstoupení od smlouvy učiněném Kupujícím je účinné, pokud je oznámení Kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
  2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné. Oznámení je pak považováno za účinně doručené dnem odmítnutí poštovní zásilky nebo posledním dnem lhůty pro její vyzvednutí.
  3. Smluvní strany mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v Uživatelském účtu Kupujícího či uvedenou Kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na Webové stránce Prodávajícího.
 12. Závěrečná ustanovení

  1. Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že jejich vztahy z Kupní smlouvy a vztahy vzniklé v souvislosti s Kupní smlouvou se řídí českým právem.
  2. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení obecně závazných právních předpisů, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení těchto Obchodních podmínek není dotčena platnost ostatních ustanovení Obchodních podmínek. Změny a doplňky Kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  3. Kontaktní údaje Prodávajícího a jeho adresa pro doručování zní: Obchody Milota s.r.o. Hlavní třída 679, 708 00 Ostrava - Poruba. Adresa elektronické pošty zní: info@prodejnabylin.cz; telefon: +420 608 708 012.
 
 

Děkuji Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.
 

Tyto Obchodní podmínky si můžete stáhnout ve formátu pdf zde.