Podmínky zpracování osobních údajů

 dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR”)

 1. Správce

  1. Správcem vašich osobních údajů je podnikatel Obchody Milota s.r.o. Hlavní třída 679, 708 00 Ostrava - Poruba., právnická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku (dále jen „Podnikatel“).
  2. Kontaktní údaje Podnikatele:
   • Adresa pro doručování: Obchody Milota s.r.o. Hlavní třída 679, 708 00 Ostrava - Poruba.
   • E-mail: info@prodejnabylin.cz
   • Telefon: +420 607 054 686
  3. Podnikatel nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
  4. Zpracování vašich osobních údajů provádí Podnikatel. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle jednotlivými pověřenými zaměstnanci Podnikatele, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Podnikatel vynakládá veškeré úsilí k tomu, aby bylo při využívání jejích služeb vaše soukromí chráněno. Podnikatel podnikl technická a organizační opatření pro ochranu vašich údajů před ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem. Podnikatel svá bezpečnostní opatření neustále přizpůsobuje v souladu s technologickým pokrokem a vývojem.
 2. Zpracovávané osobní údaje

  1. Nemáte povinnost osobní údaje Podnikateli poskytnout. Poskytnutí vašich osobních údajů je však požadavkem k tomu, aby s vámi Podnikatel mohl uzavřít smlouvu. Podnikatel vaše osobní údaje vyžaduje právě pouze pro potřeby Podnikatele (z důvodu, pro účel a po dobu, jak níže podrobně rozvedeno). V žádném případě nebudou vámi poskytnuté osobní údaje prodávány dalším subjektům ani nebudou využívány jiným komerčním způsobem.
  2. Podnikatel zpracovává zejména vaše následující osobní údaje:
   • Jméno a příjmení
   • Adresu
   • E-mailovou adresu
   • Telefon
   • Bankovní spojení
   • IČ a DIČ (u podnikající FO) Údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu z vaší strany.
  3. Zpracovávané osobní údaje získá Podnikatel buď přímo od vás (tím, že je poskytnete např. v rámci registrace do služby, nebo z individuální korespondence s vámi), nebo z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam apod.)
 3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních důvodů

  1. Osobní údaje je nutné zpracovat za účelem vytvoření nabídky, uzavření smlouvy a jejího splnění, příp. vedení stavu vašeho zákaznického účtu a za účelem splnění navazujících smluvních či zákonných povinností jako je zejména archivace daňových dokladů a vyřizování případných reklamací. Zákonným důvodem zpracování je tedy splnění smlouvy (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b), Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR), splnění právní povinnosti (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. c) GDPR) a oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR).
  2. Oprávněným zájmem Podnikatele (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) je také přímý marketing, tj. vaše osobní údaje Podnikatel zpracovává i za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních obdobných služeb, dotazníku spokojenosti, zasílání přání k narozeninám či PF, novinky z trhu a k provádění jednoduchých analytik (např. měření návštěvnosti webových stránek apod.). Jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány z tohoto důvodu, máte právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu.
  3. Pokud jste Podnikateli udělili váš souhlas (např. v rámci soutěží, marketingových akcí, přihlášce k odběru obchodních sdělení, apod.), zpracovává Podnikatel vaše osobní údaje na základě tohoto udělení (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). V případě udělení souhlasu probíhá zpracování za účelem nabízení služeb, zasílání obchodních sdělení a informování o akcích Podnikatele apod.
 4. Doba uložení osobních údajů

  1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je dána plněním smlouvy a následným uchováním daňových dokladů za objednanou a dodávanou službu. Z důvodu oprávněného zájmu lze vaše informace zpracovávat po dobu 3 let, nejdéle však do doby než vznesete proti takovému zpracování námitku.
  2. V případě udělení souhlasu budou vaše osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, které může být učiněno písemně na adrese Podnikatele či e-mailem na adresu info@prodejnabylin.cz.
 5. Další příjemci osobních údajů

  1. Zpracování vašich osobních údajů je prováděno Podnikatelem, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro Podnikatele mohou zpracovávat i další osoby, kterými mohou být:
   • Dodavatelé externích služeb pro Podnikatele (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby apod.),
   • provozovatelé záložních serverů či provozovatelé technologií využívaných Podnikatelem, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb Podnikatele,
   • v nezbytně nutném rozsahu daňoví poradci, auditoři, advokáti Podnikatele, kteří zpracovávají osobní údaje za účelem poskytování poradenských služeb,
   • osobní údaje týkající se dlužníků s dluhy po splatnosti mohou být zpřístupněny také společnosti poskytující pojištění pohledávek či inkasníinfo
   • m agenturám a to za účelem vymáhání či inkasa pohledávek Podnikatele,
   • orgány veřejné správy,
   • případně další poskytovatelé obdobných služeb, které však v současné době Podnikatel nevyužívá.
   • Podnikatel nemá v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 6. Vaše práva

  Máte právo:

  • požadovat po Podnikateli informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
  • požadovat po Podnikateli vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů,
  • vyžádat si u Podnikatele přístup k vašim osobním údajům a tyto nechat
  • aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po Podnikateli výmaz vašich osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,
  • na přenositelnost vašich osobních údajů,
  • odvolat kdykoli souhlas udělený ke zpracování vašich osobních údajů,
  • v případě zpracování vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu Podnikatele (čl. III odst. 2) vznést námitku
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů obrátit se na Podnikatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.